Izdelava spletnih strani in trgovin

Vzdrževanje spletnih strani in trgovin

Posodobitev sistema in modulov se izvaja v večernih urah (med 22:00 in 2:00 uro). V času izvajanja posodobitev je stran ves čas delujoča. Ni OFFLINE statusa! Tako sistem kot tudi moduli se posodabljajo dva krat tedensko.

Vsebinsko vzdrževanje spletnih strani in trgovin se izvaja izključno med 9. in 16. uro.

Vzorec vzdrževalne pogodbe

WebiCom d.o.o.
Viška cesta 69/b, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: SI56 0317 0100 0450 984
Davčna številka: SI15318605
Davčni zavezanec: DA
(v nadaljevanju izvajalec)

in

Vaše podjetje, d.o.o.
Ulica in št, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: SI56 1111 2222 3333 444
Davčna številka: 12345678
Davčni zavezanec: DA/NE
(v nadaljevanju: naročnik)

skleneta

POGODBO O VZDRŽEVANJU SPLETNE STRANI in/ali TRGOVINE
Št. 01-2016VP

SPLOŠNO

1. Predmet pogodbe je vzdrževanje spletne strani, ki je obiskovalcem dosegljiva na spletnem naslovu www.domena.si.

2. Izvajalec se obvezuje, da strežnika ne bo koristil za pošiljanje pošte na naključne naslove (spam), bodisi s strežnika naročnika, kot tudi od drugod z vsebino, ki se nanaša na spletno stran naročnika.

3. V primeru, da naročnik ali izvajalec ugotovi nepooblaščen poseg v račun naročnika, krajo ali izgubo podatkov za dostop do zakupljenega prostora, mora nemudoma pisno ali po e-pošti obvestiti naročnika oz. izvajalca. Dolžnost naročnika in izvajalca je skrbno varovati dodeljena uporabniška imena in gesla.

4. Izvajalcu je v namen vzdrževanja spletnih strani dodeljen cPanel/FTP dostop do prostora na strežniku, kjer je nameščena spletna stran naročnika ter po potrebi ustrezne podatkovne baze.

5. Izvajalec se obvezuje, da bo v celoti spoštoval zakon in etiko pri vzdrževanju spletnih strani. V kolikor izvajalec ali naročnik ni prepričan oz. poučen o tem, ali je njegova namera zakonsko dovoljena, se je o tem dolžan samoiniciativno poučiti.

6. Izvajalec se obvezuje, da bo s strani naročnika zahtevane posege izvedel najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema naročila. V primeru večjih posegov bo naročnika pisno ali po e-pošti obvestil kakšni posegi so potrebni in v kolikšnem času bodo ti posegi izvedeni.

 

STORITVE IN PLAČILA

7. Izvajalec bo po tej pogodbi nudil naročniku naslednje storitve:

7.1. Vzdrževanje in upravljanje spletne strani

Pavšalne storitve Osnova/Mesec Stopnja DDV Kom Cena/Leto
Osnovno vzdrževanje in upravljanje
• 1 x dnevno, 1x tedensko in 1x mesečno: varnostno shranjevanje spletnih strani in podatkovnih baz na strežnik
• nudenje tehnične pomoči in svetovanje
• urejanje sprememb na spletni strani (priprava in objava novih vsebin, spremembe tekstov, slik ... skupno do 3 delovne ure mesečno
• popolna regeneracija strani v stanje zadnje varnostne kopije v primeru izgube podatkov
30,00 € 0,00 % 12 360,00 €
  Skupaj: 360,00 €
  Popust: 60,00 €
  Skupaj s popustom: 300,00 €

7.2. Vzdrževanje in upravljanje spletne trgovine

Pavšalne storitve Osnova/Mesec Stopnja DDV Kom Cena/Leto
Osnovno vzdrževanje in upravljanje
• 1x dnevno, 1x tedensko in 1x mesečno: varnostno shranjevanje spletnih strani in podatkovnih baz na strežnik
• nudenje tehnične pomoči in svetovanje
• urejanje sprememb v trgovini (priprava in objava novih izdelkov, spremembe tekstov, slik ... skupno do 3 delovne ure mesečno
• popolna regeneracija strani v stanje zadnje varnostne kopije v primeru izgube podatkov
50,00 € 0,00 % 12 600,00 €
  Skupaj: 600,00 €
  Popust: 100,00 €
  Skupaj s popustom: 500,00 €

* Strošek storitev vzdrževanja spletne strani www.domena.si pod točko 7.1. te pogodbe znaša 300,00€ letno (dva meseca brezplačno) brez DDV ali 30,00€ mesečno brez DDV in brez popusta.

** Strošek storitev vzdrževanja spletne trgovine www.domena.si pod točko 7.2. te pogodbe znaša 500,00€ letno (dva meseca brezplačno) brez DDV ali 50,00€ mesečno brez DDV in brez popusta.

*** Naročnik se lahko odloči, da bo pogodbo sklenil, vendar brez možnosti, da izvajalec opravlja delo (urejanje sprememb v trgovini ali na spletni strani (priprava in objava novih izdelkov, spremembe tekstov, slik ... skupno do 3 delovne ure mesečno)). V tem primeru se skupni znesek (na letni ravni) zmanjša za 25,00%.

8. V primeru, da s strani naročnika naročeni posegi presegajo predvideno število ur (3 ure mesečno) ali niso zajeti v specifikaciji te pogodbe, bo izvajalec naročniku pripravil posebno ponudbo v elektronski obliki (e-mail, pdf).

9. Strošek storitev se plačuje vnaprej za obdobje, ki je določeno v točki 7.1 za spletne strani ali v točki 7.2 za spletne trgovine. Obračunsko obdobje vzdrževanja spletne strani prične teči z dnem sklenitve pogodbe, ki je naveden na pogodbi.

10. Naročnik se obvezuje, da bo pogodbeni znesek plačal v roku 30 dni po prejemu predračuna. V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zamudnino v višini mesečnega zneska vzdrževalne pogodbe. Za spletne strani 30,00€, za spletne trgovine 50,00€.

 

VELJAVNOST IN PREKINITEV POGODBE

11. Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih ima vsak moč izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

12. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas s trimesečnim odpovednim rokom. Če pride do spremembe podatkov navedenih v pogodbi, je pogodbena stranka, ki je podatke spremenila, dolžna o spremembi pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko najkasneje v roku 14 dni po nastanku spremembe.

13. V primeru povišanja stroškov ali povečanja obsega storitev je izvajalec storitev dolžan predhodno pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika storitev ter od njega pridobiti pisno soglasje o spremembi stroškov ali obsega storitev. V nasprotnem primeru se izvajanje storitev prekine z odpovednim rokom 14 dni.

14. V primeru zamude plačila za več kot 7 dni, lahko izvajalec s predhodnim pisnim ali e-poštnim obvestilom, prekine izvajanje pogodbenih storitev.

15. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katerakoli od strank te pogodbe odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 dni. Odpoved pogodbe stranka poda v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe, lahko tudi po e-pošti, ki se obravnava isto kot pisna. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta do dneva prenehanja pogodbe izpolnili vse obveznosti iz te pogodbe.

16. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitna sporna vprašanja, ki bi nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, reševali z medsebojnim dogovarjanjem. Če spora ne bo mogoče rešiti po tej poti, bo o njem odločalo pristojno sodišče v Ljubljani. Morebitne spremembe oziroma dopolnila te pogodbe skleneta pogodbeni stranki v pisni obliki.

 

KONTAKTNI PODATKI

Kontaktni podatki - Izvajalec
Kontaktni podatki - Naročnik

Pooblaščena oseba s strani izvajalca

Ime in Priimek: Erik Dimitrijević
(direktor podjetja)
Telefon: 041 581 028
Email: info@webicom.net

Pooblaščena oseba s strani naročnika

Ime in Priimek: Vaše ime in priimek
(status v podjetju)
Telefon: 000-111-222
Email: ime@domena.si

 

Pogodba je sklenjena v Ljubljani dne 01.01.2016
 

Izvajalec:
WebiCom d.o.o.

 

Naročnik:
Vaše podjetje d.o.o.

 

Dodatek za nepogodbene naročnike!

V primeru, da naročnik nima sklenjene vzdrževalne pogodbe, se vsak tehnični poseg v spletno aplikacijo, strežniške, domenske, e-poštne in vse ostale tehnične nastavitve, računa v višini splošne tehnično vzdrževalne ure 25,00€.
Popolna regeneracija spletne aplikacije oz. celotnega računa (backup restore) v enkratnem znesku 200€.