Izdelava spletnih strani in trgovin

1. Splošni del

1.1 - Vse storitve, ki so navedene na spletnih straneh:
www.dalart.si
opravlja podjetje WebiCom d.o.o. kot Izvajalec, v nadaljevanju podjetje:

WebiCom d.o.o.
Viška cesta 69/b
1000 Ljubljana, Slovenija.

Naročnik je lahko: podjetje, fizična oseba in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za organizacijo ali fizično osebo.

1.2 - Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi Izvajalec oziroma pri vseh pravnih odnosih med Izvajalcem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar da Izvajalec v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.3 - V primeru naročila po e-pošti ali telefonu šteje, da je Naročnik prebral pričujoče pogoje poslovanja ter da se z njimi v celoti strinja.

 

2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika

2.1 - Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno ter v dogovorjenem roku.

2.2 - Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletnih stranih straneh pod točko 1.1, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak pri kateri koli opravljeni storitvi.

2.3 - Pogodba o storitvah med Naročnikom in Izvajalcem je sklenjena, ko Izvajalec pisno ali po e-pošti potrdi naročilo stranke. Vzorec vdrževalne pogodbe.

2.4 - Vpis osebnih podatkov v spletnem naročilu na strani www.dalart.si je potreben izključno za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki. Vaši osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni, če se ne strinjate z pravili in pogoji poslovanja.

2.5 - Izvajalec jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

2.6 - V kolikor Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Izvajalec pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.7 - Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan rezultate opravljene storitve pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni ali elektronski obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Izvajalec reklamacije ne obravnava. Za kvaliteto storitev, ki jih Izvajalec opravi na izrecno željo Naročnika v neprimerno kratkem roku, Izvajalec ne jamči.

2.8 - Zaradi kakršne koli zamude pri opravljanju storitev Naročnik ne more zavrniti izvedbe storitve in preklicati pogodbe. Izvajalec ni odgovoren v kakršnih koli okoliščinah za posledice kakršne koli zamude v izvedbi storitve.

2.9 - Naročnik lahko prekliče naročilo v roku 3 ur po oddaji naročila po elektronski pošti ali telefonu.

2.10 - Naročila sprejeta do 24-e ure obravnavamo kot naročila sprejeta v tem dnevu, tako da rok začne teči s tem dnem.

2.11 - Dogovorjeni roki se lahko spremenijo v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

2.12 - Vsi oblikovani materiali ostajajo last podjetja DalArt d.o.o. in so zaščiteni s pravom intelektualne lastnine. Naročniku se ne dajo v uporabo, dokler račun ni v celoti plačan. Naročniku se dovoli uporaba pod komercialnimi pogoji oz. z izrecnim pisnim privoljenjem našega podjetja.

 

3. Sprememba pogojev

DalArt d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

 

4. Soglasje

Z uporabo storitev na spletni strani www.dalart.si, soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

 

5. Predračun in sklenitev pogodbe

5.1 - Ocena stroškov in cene, ki jo je dal Izvajalec, le-tega ne zavezujejo. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cene ali pogojev, v kolikor preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten obseg storitev.

5.2 - Rok, do katerega mora biti storitev opravljena, se določi ob pregledu gradiv in naročila. V čas opravljanja storitve niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan zaključka.

5.3 - V kolikor Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Izvajalca, ali pisno potrdilo Izvajalca o sprejetju naročila s strani Naročnika v primeru, da Izvajalec ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

5.4 - Izvajalec lahko kot Naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala Izvajalcu ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

5.5 - Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Izvajalcu, Izvajalca zavezujejo samo v primeru, kadar Izvajalec pisno potrdi takšne dogovore.

5.6 - V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Izvajalec meni, da je to potrebno, ima Izvajalec pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.

 

6. Sprememba pogojev

6.1 - Če ni drugače določeno je Naročnik zavezan v osmih (8) dneh plačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Izvajalčev transakcijski račun.

6.2 - Naročnik sme opravljene storitve uporabljati šele po tem, ko je bil zanje v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Izvajalec.

6.3 - V kolikor želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Izvajalcu poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

6.4 - Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Izvajalec) se dinamika plačila dogovori posebej.

6.5 - V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

 

7. Posebna določila za internetne aplikacije

7.1 - Na strežniku lahko pregledujete, brišete in upravljate le s svojimi podatki. Vdor v tuje račune se beleži in je kazniv. Kazen nastopi takoj po ugotovitvi kršitve določil v tem pravilniku in se kršitelju blokirajo vse storitve. SSH dostop ni dovoljen!

7.2 - Ne odgovarjamo za izgubo podatkov na strežniku zaradi "višje sile" kot to priznava sodišče!

7.3 - Vsak spletni račun je namenjen eni osebi oz. podjetju. Na enem računu ni možno gostovati več različnih uporabnikov/podjetij brez predhodnega dogovora razen v primerih, ko je to že vključeno v spletni račun (paket). Prav tako ni možna prodaja delov spletnega računa več uporabnikom brez dogovora ali pisne pogodbe s podjetjem DalArt d.o.o.

7.4 - Strinjate se, da na strežnik ne boste nalagali vsebine ali povezav na:

  • vsebino, ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka (v tem členu kršenje razsodi oz. določi sodni organ RS)
    pornografska (v tem delu lahko sami odločimo, da gre za pornografsko stran)
  • vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, irc robote. (v tem delu lahko sami odločimo, da gre za škodljive kode, programe...)
  • vsakršno vsebino, ki ni v skladu z zakoni in etiko RS ali EU

7.5 - Strinjate se, da ne boste pošiljali pošte na naključne naslove (spam), bodisi z našega strežnika, kot tudi od drugod z vsebino, ki se nanaša na vašo spletno stran, ki gostuje na našem strežniku. Strežniki za skupna spletna gostovanja omogočajo do največ 500 poslanih sporočil na uro. Obsežneješe poštne akcije se praviloma pošilja izven rednih delovnih časov v nočnih urah.

7.6 - Strinjate se, da ne boste nameščali programov, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti in presegajo pravilo "pravične deljene porabe". Takšne programe lahko nemudoma umaknemo v izjemnih primerih pa vam lahko ukinemo uporabo naših storitev brez vračila vplačanih denarnih sredstev.

7.7 - V primeru, da ste svojo spletno stran ali trgovino postavili sami in jo sami tudi tehnično vzdržujete, ste obvezni skrbeti za redne tehnične posodobitve. Na ta način bistveno zmanjšate možnost vdora, izgube podatkov,... V primeru, da tega ne počnete, si lahko pridržimo pravico do začasne blokade ali popolnega izbrisa vašega računa.

7.8 - Obsežnejše MySql baze ste dolžni optimizirati. Na naših strežnikih načeloma ne dopuščamo podatkovnih baz, ki so večje od 1 GB oz. v primeru težav zaradi velikosti baze ste bazo dolžni optimizirati, da ne bo povzročala težav sicer lahko spletni račun blokiramo!

7.9 - Oblike video in avdio zapisa (divx,xvid,mp3...) so zelo delikatna zadeva. Neupravičeno razpečevanje le teh je prepovedano in v primeru, da počnete le to boste vso odgovornost nosili sami. Če odkrijemo takšne nezakonite procese vam bomo brez obvestila ukinili vse privilegije brez možnosti vračila vplačanih denarnih sredstev!

7.10 - V primeru, da naročnik nima sklenjene vzdrževalne pogodbe, se vsak tehnični poseg v spletno aplikacijo, strežniške, domenske, e-poštne in vse ostale tehnične nastavitve, računa v višini splošne tehnično vzdrževalne ure 25,00€.
Popolna regeneracija spletne aplikacije oz. celotnega računa (backup restore), v enkratnem znesku 200€.